Staff :Dr. Nattha  Jindapetch (Sretasereekul)
รศ.ดร. ณัฎฐา  จินดาเพ็ชร์ (เศรษฐเสรีกุล)

DSC06997


 

Acadamic Title :    Associate Professor 
 

E-mail Address : nattha.s@psu.ac.th
 

Educations :  

 • March 1993:    B.Eng. (Electrical)  from Prince of Songkla University, Thailand
 • October 2000:  M.Eng. (Information) from The University of Tokyo, Japan
 • March 2004:    Ph.D. (Interdisciplinary Course on Advanced Science and Technology) from The University of Tokyo, Japan

My current CV

Topics for Master and PhD. students

FPGA workshop

Link to HPE research team

Lecture 212-391 Microprocessor Principle and Applications

 

 

Lecture 212-532 Digital VLSI Circuit Design by HDL

2.1. Xilinx Virtex5

2.2. Xilinx_vs_Altera

2.3. Asynchronous FPGA

 

 

Research Interests :

 • Wireless sensor networks
 • FPGA applications
 • Asynchronous VLSI Design
 • High-level synthesis
 • VLSI CAD

 

 

งานวิจัยที่สำเร็จ(Success Research Topics):

1.    โครงการการสังเคราะห์วงจรควบคุม FSM สำหรับระบบวงจรรวมความเร็วสูง   (Synthesis of Worst-Case Independent Finite State Machines (FSMs) for High Speed VLSI Systems)

           แหล่งทุน  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช) 

          ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์   2549

 

2.     การออกแบบหน่วยประมวลผลเลขทศนิยมความเร็วสูงสำหรับระบบประมวลผลสัญญาณดิจิตอลความละเอียดสูงบน FPGAs (Design of High-Speed Floating-Point Arithmetic Units for High-Accuracy DSP Systems on FPGAs )

           แหล่งทุน  สกว. และ สกอ.

          ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์   2552

 

3.     การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์การคายประจุไฟฟ้าสถิตแบบไร้สายสำหรับสายงานการผลิตฮาร์ดดิสก์ (Development of a Wireless Electrostatic Discharge (ESD) Event Locator System for Hard Disk Assembly Line)

           แหล่งทุน  I/UCRC in HDD Component คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์   กันยายน 2553

 

4.     An Optimal Fly-Height Control Algorithm for SER Reduction during Read-Write Process

           แหล่งทุน  I/UCRC in HDD Component คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์   มีนาคม 2554

 

5.     A Development of a Low-Voltage Decay Time Analyzer for Monitoring Ionizer Balance

 แหล่งทุน  I/UCRC คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Western Digital (Thailand) Ltd.

            ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์   พฤษภาคม 2554

 

6.     ระบบเฝ้าติดตามสุขภาพและบ้านอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ (Health care monitoring and smart home for the elderly)

          แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

            ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์   มีนาคม 2556

 

 

 

 

 

งานวิจัยที่กำลังทำ (Current Research Topics):

ชื่อแผนงานวิจัย ระบบเฝ้าติดตามตรวจสอบสภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำในอุตสาหกรรม

            Industrial Induction Motor Condition Monitoring System

 

โครงการวิจัยย่อยที่ 1      ระบบเก็บข้อมูลการทำงานของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

                                  Data Acquisition System for Induction Motors

โครงการวิจัยย่อยที่ 2      โมดูลสมองกลฝังตัวสำหรับทำนายความบกพร่องล่วงหน้าของมอเตอร์เหนี่ยวนำ

                                 An Embedded Module for Early Estimation of Faults of Induction Motors

โครงการวิจัยย่อยที่ 3      เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเฉพาะกิจในอุตสาหกรรม

                                 Industrial Wireless Ad Hoc Sensor Networks

 

แหล่งทุน            สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณปี 56 และ 57

งบประมาณที่ได้รับ                     2,055,500 บาท

นักวิจัย              ผศ. ดร. ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์

                        ผศ. อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์

                        ผศ. ดร. กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์

                        ดร. วฤทธิ์ วิชกูล

ผศ. ดร. วิกลม ธีรภาพขจรเดช

 

 สิทธิบัตร (Patents):

1.     ระบบการตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์การคายประจุไฟฟ้าสถิตแบบไร้สาย  (Wireless Electrostatic Discharge Event Locator System)

ผู้ประดิษฐ์  ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์ และ กิตติคุณ ทองพูล

ผู้ทรงสิทธิ์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช)

อนุสิทธิบัตร เลขที่ 7158

 

Publications :  

International Journals:

 1. C. Lersviriyanantakul, A. Booranawong, K. Sengchuai, P. Phukpattaranont, B. Wongkittisuksa, and N. Jindapetch, “Implementation of a Real-Time Automatic Onset Time Detection for Surface Electromyography Measurement Systems Using Ni myRIO”, Thermal Science, Vol. 20, Suppl. 2, pp. S591-S60, 2016.
 2. S. Plong-Ngooluam, N. Jindapetch, P. Wounchoum, and D. Sompongse, “A Feasiblility Study of Ion Balance Measurement by Partial Surface”, Procedia Computer Science, vol. 86, pp.164-167, 2016.
 3. S. Plong-Ngooluam, N. Jindapetch, P. Wounchoum, and D. Sompongse, “3-D Computational Simulations of Electrostatic Potential in Partial Surfaces towards the Precision of Ion Balance Analysis”, Applied Mechanics and Materials, vol. 781, pp.308-311, 2015.
 4. K. Thongpull, N. Jindapetch, W. Teerapabkajorndet, "Wireless ESD Event Locator Systems in Hard Disk Drive Manufacturing Environments," IEEE Trans. on Industrial Electronics, vol. 60, no. 11, pp. 5252 – 5259, 2013.  (ISI, Impact factor = 5.16) http://tie.ieee-ies.org/
 5. N. Jindapetch, S. Plong-ngooluam, K. Thongpull, K. Chetpattananondh, “A Low-Voltage Decay Time Analyzer for Monitoring Ionizers”, Journal of Electrostatics, Vol. 70, no.6, pp. 489-498, 2012. (ISI, Impact factor = 1.080)
 6. N. Jindapetch , S. Chewae, P. Phukpattaranont, “FPGA Implementations of an ADALINE Adaptive Filter for Power-Line Noise Cancellation in Surface Electromyography Signals”, Measurement, Vol. 45, no.3, pp. 405–414, 2012. (Impact factor = 0.846)
 7. N. Jindapetch , P. Phukpattaranont, K. Thongnoo, “Design of an ADALINE Adaptive Filter Based Noise Cancellation Based on Fine-grained Pipelines”, Journal of Communication and Computer, ISSN: 1548-7709, Vol. 9, no. 2, pp. 200-207, February 2012.
 8. Hiroshi SAITONaohiro HAMADANattha JINDAPETCHTomohiro YONEDAChris MYERS, and  Takashi NANYA, “Scheduling Methods for Asynchronous Circuits with Bundled-Data Implementations Based on the Approximation of Start Times”, IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences  Vol.E90-A  No.12  pp.2790-2799 , December 2007.
 9. Nattha Sretasereekul, Hiroshi Saito, Euiseok Kim, Metehan Ozcan, Masashi Imai, Hiroshi Nakamura, and Takashi Nanya, "Synthesis of Serial Local Clock Controllers for Asynchronous Circuit Design", IEICE Trans. on Fundamentals, Special Issue on VLSI Design and CAD Algorithms, Vol.E86-A, No.12, pp.3028-3037, December 2003.
 10. Nattha Sretasereekul and Takashi Nanya, "Eliminating Isochronic-Forks Constraints in Quasi-Delay-Insensitive Circuits", IEICE Trans. on Fundamentals, Vol.E86-A, No.4, pp.900-907, April 2003.
 11. Yuichi Okuyama, Nattha Sretasereekul,  Hiroshi Saito, Takashi Nanya, Kenichi Kuroda, "Synthesis of Asynchronous Control Circuits Based on Hierarchical CDFGs", Trans. of Information Processing Society of Japan (IPSJ) (in Japanese), Vol.43, No.5, pp.1225-1234, May 2002.

National Journals :  

 1. ธีรยุทธ์ เกลี้ยงสง, เกริกชัย ทองหนู, ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์, “ระเบียบวิธีการประมาณค่าระยะห่างระหว่างการอ่านกับการเขียนของฮาร์ดดิสก์เนื่องจากผลกระทบจากลม”, วารสารวิจัย มข. ปีที่ 16 ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2554, หน้า 643-654.
 2. ธัญญพร ชาญณรงค์, ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์, เกริกชัย ทองหนู, “ระเบียบวิธีสำหรับควบคุมระยะการบินของหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์เพื่อลดอัตราข้อมูลผิดพลาดจากการอ่าน-เขียน”, วารสารวิจัย มข. ปีที่ 16 ฉบับที่ 3, มีนาคม 2554, หน้า 240-251.
 3. กิตติคุณ ทองพูล, ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์, วิกลม ธีรภาพขจรเดช, “ระบบตรวจหาจุดเกิดเหตุการณ์คายประจุไฟฟ้าสถิตโดยอาศัยการวัดความแรงของการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า”, วารสารวิจัย มข. ปีที่ 15 ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2553, หน้า 742-754.
 4. วิวัฒน์ บุญสูง, ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์  และพรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์, “การออกแบบวงจรดิจิตอลฟิลเตอร์แบงก์โดยหลักการใช้ทรัพยากรดาต้าพาทร่วมกันแบบลำดับชั้นบน FPGAs”, วารสารวิจัย มข. ปีที่ 14 ฉบับที่ 1, มกราคม 2552, หน้า 75-88.
 5. วุฒิ วิริยะสม, ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์  และพรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์, "การออกแบบวงจรกรองปรับตัว ADALINE โดยหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกันในไปป์ไลน์ละเอียด", วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 34 ฉบับที่ 3, พฤษภาคม – มิถุนายน 2550, หน้า 361 - 373.

International Conferences :  

 1. S. Plong-Ngooluam, N. Jindapetch, P. Wounchoum, and D. Sompongse, “Partial Measurement of Planar Surface Ion Balance Analysis”, International Conference on Electrical & Electronic Technology 2016 (ICEETech2016), pp.1032.1-4, 2016.
 2. K. Sengchuai, B. Panyavoravaj, and N. Jindapetch, “Unbalanced Self-Sensing Actuation Circuit Effects on Vibration Control in Piezoelectric Systems”, International Conference on Electrical & Electronic Technology 2016 (ICEETech2016), pp.1040.1-4, 2016.
 3. M. Raksa, T. Likitjarernkul, K. Sengchuai, N. Jindapetch, and K. Thongnoo, “An FFT Computation Minimization for an FPGA-Based MCSA while Preserving Frequency Resolution”, International Conference on Electrical & Electronic Technology 2016 (ICEETech2016), pp.1053.1-4, 2016.
 4. K. Sengchuai, W. Wichakool, N. Jindapetch, and P. Smithmaitrie, “FPGA-based hardware-in-the-loop verification of dual-stage HDD head position control,” in 2015 IEEE Regional Symposium on Micro and Nanoelectronics (RSM), 2015, pp. 1–4.
 5. Wang Jing Jing, Nattha Jindapetch, Kiattisak Sengchuai, “Adaptive On-line Tracking of Power System Harmonics Using ADALINE”, the 12 International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunication, and Information Technology (ECTI-CON 2015), pp. 1171/1-6, June 24-27, 2015.
 6. Banjerd Rattanalert, Witoon Jindamaneepon, Kiattisak Sengchuai, Apidet Booranawong and Nattha Jindapetch, “Problem Investigation of Min-max Method for RSSI Based Indoor Localization”, the 12 International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunication, and Information Technology (ECTI-CON 2015), pp.1217 /1-5, June 24-27, 2015.
 7. Chaiwat Lersviriyanantakul, Apidet Booranawong, Pornchai Phukpattaranont and Nattha Jindapetch, “Automatic Onset Time Detection for an SEMG Measurement System”, the 7th International Conference on Engineering and Technology (ICET-2015), pp. 72-75, June 19-20, 2015.
 8. Witoon Jindamaneepon, Banjerd Rattanalert, Kiattisak Sengchuai, Apidet Booranawong, Hiroshi Saito, and Nattha Jindapetch, "A Novel FPGA-based Multi-Channel Multi-Interface Wireless Node: Implementation and Preliminary Test",  the 2nd International Conference on Communication and Computer Engineering (ICOCOE 2015), pp.1-10, June 9-11, 2015.
 9. S. Plong-Ngooluam, N. Jindapetch, P. Wounchoum, and D. Sompongse, “3-D Computational Simulations of Electrostatic Potential in Partial Surfaces towards the Precision of Ion Balance Analysis”, the 2015 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2015), March 18-20, 2015.
 10. Pattana Wiriyasermkul, Kiattisak Sengchaui, Thanapond Likitjarernkul, Warit Wichakool, and Nattha Jindapetch, “Artificial Neural Network Based Classification of Shorted-Turn Phases in Stator Windings of Induction Motors”, the 29th International Technical Conference on Circuit/Systems Computers and Communications (ITC-CSCC), Phuket, Thailand, pp. 924-927, July 1-4, 2014.
 11. Pattana Wiriyasermkul, Kiattisak Sengchaui, Thanapond Likitjarernkul, Warit Wichakool, and Nattha Jindapetch, “DWT Based Detection of Stator-Winding Shorted-Turn in Induction Motors”, the 29th International Technical Conference on Circuit/Systems Computers and Communications (ITC-CSCC), Phuket, Thailand, pp. 920-923, July 1-4, 2014.
 12. Thantip Sittiruk, Apidet Booranawong and Nattha Jindapetch, “Preliminary Study of LMS based RSSI Calibration for Indoor Localization”, the 29th International Technical Conference on Circuit/Systems Computers and Communications (ITC-CSCC), Phuket, Thailand, pp. 916-919, July 1-4, 2014.
 13. Sayan Plong-ngooluam, Nattha Jindapetch, Kittikhun Thongpull and Kanadit Chetpattananondh, “A Low-Voltage Decay Time Analyzer for Monitoring Ionizers”, the 4th Data Storage Technology Conference 2011 (DST-CON 2011), pp.242-247, Jan. 9-10, 2012.
 14. Worawit Phueakjeen, Nattha Jindapetch,  Leang Kuburat  and  Nikom Suvanvorn, “A Study of the Edge Detection for Road Lane”, ECTI-CON 2011, 17-19 May 2011.
 15. Teerasak Chotikawanid, Nattha Jindapetch, Wannarat Suntiamorntut, and Pornchai Phukpattaranont, “An Embedded System for Privacy Fall Detection based on the Frame-Difference Method”, the 2011 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT2011), 9-11 Feb. 2011.
 16. Wang Shenming, W.Suntiamorntut, Nattha Jindapetch, “Adaptive LMS Filter for Noise Cancellation Based on FPGA”, the 4th International Conference on Intelligent Information Technology Application (IITA 2010), China, November 5 - 7, 2010.
 17. Kittikhun Thongpull, Nattha Jindapetch, Wiklom Teerapakajorndet, “A Development of a Wireless Electrostatic Locator in HDD Manufacturing Environments”, Data Storage Technology Conference 2010, pp.250-253, July 30 -August 1, 2010.
 18. Tanyaporn Channarong, Nattha Jindapetch, Krerkchai Thongnoo, “An Algorithm to Early Detect Critical Fly-Heights in Hard Disk Drives”, Data Storage Technology Conference 2010, pp.269-272, July 30 -August 1, 2010.
 19. Kittikhun Thongpull , Nattha Jindapetch , Wiklom Teerapakajorndet, “A Neural Network based Optimization for Wireless Sensor Node Position Estimation in Industrial Environments”, ECTI-CON 2010, 19-21 May 2010.
 20. Xiaoyin Zhang, Nattha Jindapetch, “An Efficient VLSI Architecture for the Rader Algorithm based DFT When the Number of Data Samples Is Prime” ECTI-CON 2010, 19-21 May 2010.
 21. Xiaoyin Zhang, Nattha Jindapetch, “An Efficient VLSI Architecture for Discrete Wavelet Transform based on the Daubechies Architecture”, ECTI-CON 2010, 19-21 May 2010.
 22. Sainan-abeedin Chewae, Nattha Jindapetch, Pornchai Phukpattranont, “A High-Throughput and Small ADALINE based Adaptive Noise Canceller for 50-Hz Noise in Surface Electromyography on an FPGA”, ECTI-CON 2010, 19-21 May 2010.
 23. Booncharoen Wongkittisuksa, Nattha Jindapetch, Kriangkai Tasanawipas, Wannarat Suntiamorntut, Pornchai Phukpattaranont, “A Low-Power Local-Clocked Filter Bank Design for a Digital Hearing Aid”,  RESJA23.
 24. Nattha Jindapetch, Pornchai Phukpattaranont, and Krerkchai Thongnoo, “Design of an ADALINE Adaptive Filter Based Noise Cancellation Based on Fine-grained Pipelines”, the 23rd International Conference on Circuits/Systems, Computers, and Communications, 6-9 Jul. 2008.
 25. Nattha Jindapetch, Hiroshi Saito, Krerkchai Thongnoo, and Takashi Nanya, “An Optimization Method for Synchronous Fine-Grained Pipelines Based on Optimal Pipeline-Stage Partitioning”, the 2008 International Conference on Embedded Systems and Intelligent Technology (ICESIT2008), pp.18-24, 27-29 Feb. 2008.
 26. Wiwat Bunsung, Nattha Jindapetch, Pornchai Phukpattranont, Kanadit Chetpattananondh, “Design of a Filter Bank Based on Hierarchical Datapath Resource-Sharing”, the 11th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE11), Phuket Thailand, pp.273-277, 28-30 March 2007.
 27. Wut Wiriyasom, Nattha Jindapetch, Pornchai Phukpattranont, and Chusak Limsakul, "Data-Dependence Normalization of Floating-Point Adders", Proc. of ITC-CSCC2006, vol.2, pp.169-172, Chiang Mai, Thailand,  July 10-13, 2006. 
 28. Nattha Jindapetch, Hiroshi Saito, Krerkchai Thongnoo, and Takashi Nanya, "Determination of Worst-Case Independent Clock Periods for Resource-Constrainted Systems", Proc. of the 2006 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) International Conference (ECTI-CON 2006), vol. 1, pp.344-347, Ubon Ratchathani, Thailand, May 10-13, 2006.
 29. Nattha Jindapetch, Hiroshi Saito, Pornchai Phukpattranont, and Kanadit Chetpattananondh, “Area-Speed Ratio Productions for Data-path Resource-Sharing Decisions”, the 20th International Conference on Circuits/Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC 2005), pp. 765-766, Jeju Korea, July 4-7, 2005.
 30. Hiroshi Saito, Nattha Jindapetch, Tomohiro Yoneda, Chris Myers, and Takashi Nanya, "A Scheduling Method for Asynchronous Bundled-Data Implementations Based on the Completion of Data Operations", the 20th International Conference on Circuits/Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC 2005), pp. 433-434, Jeju Korea, July 4-7, 2005.
 31. Nattha Jindapetch, Hiroshi Saito, Krerkchai Thongnoo, and Takashi Nanya, “A Fair Overhead Comparison between Asynchronous Four-Phase Protocol Based Controllers and Local Clock Controllers”, the 2005 ECTI International Conference, Pattaya Thailand, pp. 791-794, May 12-13, 2005.
 32. Nattha Jindapetch, Pornchai Phukpattranont,  and Kanadit Chetpattananondh, “Effective Resource Sharing in a Second-Order Volterra Filter”, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE-2005, Novi Sad, May 19-20, 2005.
 33. Kanadit Chetpattananondh, Nattha Jindapetch, “A New Technique of Vibration Measurement for Cylinder”, PSU-UNS International Conference on Engineering and Environment - ICEE-2005, Novi Sad, May 19-20, 2005.
 34. Hiroshi Saito, Euiseok Kim, Nattha Sretasereekul, Masashi Imai,  Hiroshi Nakamura, and Takashi Nanya, "Control Signal Sharing Using Datapath Delay Information at Control Data Flow Graph Descriptions", Proc. of Async2003, May 2003.
 35. Nattha Sretasereekul, Hiroshi Saito, Euiseok Kim, Metehan Ozcan, Masashi Imai, Krekchai Thongnoo, Hiroshi Nakamura, and Takashi Nanya, "A Zero-Time-Overhead Asynchronous Four-Phase Controller", Proc. of 2003 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS2003), May 2003.
 36. Hiroshi Saito, Euiseok Kim, Masashi Imai, Nattha Sretasereekul,  Hiroshi Nakamura, and Takashi Nanya, "Control Signal Sharing of Asynchronous Circuits Using Datapath Delay Information", Proc. of ISCAS2003, May 2003.
 37. Nattha Sretasereekul, Yuichi Okuyama, Hiroshi Saito, Masashi Imai, Kenichi Kuroda, Takashi Nanya, "Flexible Partitioning of CDFGs for Compact Asynchronous Controllers", Proc. of the 2002 International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC 2002), Vol.3, pp.1724-1727, July 2002.
 38. Nattha Sretasereekul and Takashi Nanya, "Eliminating Isochronic-Forks Constraints in Quasi-Delay-Insensitive Circuits", Proc. of Asia and South Pacific Design Automation Conference 2001 (ASP-DAC 2001), pp.437-442, January 2001.

Domestic Conferences :  

 1. เกียรติศักดิ์ เส้งช่วย, วฤทธิ์ วิชกูล, พฤทธิกร สมิตไมตรี, ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์, “การควบคุมพีไอดีแบบปรับตัวได้สำหรับการควบคุมตำแหน่งหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟตามแนวข้อมูล”, การประชุมทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 35, นครนายก, 12-14 ธันวาคม 2555, (หน้าที่ 727-730).
 2. สุพิพัฒน์ พานิชธนาคม, ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์, กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์, และ อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์, "การศึกษาและทวนสอบสมการคณิตศาสตร์ของอุปกรณ์นิวเมติกส์ด้วยชุดทดลองนิวเมติกไฟฟ้าพื้นฐาน", การประชุมทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (PEC-9), คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2-3 พฤษภาคม 2554, (หน้าที่ 246-251).
 3. สับรี สะนอ, ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์, กุสุมาลย์ เฉลิมยานนท์, และ อนุวัตร ประเสริฐสิทธิ์, "การศึกษาการปรับความดันลมสำหรับทดสอบเป่าถุงมือยางออกจากแม่แบบ", การประชุมทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (PEC-9), คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2-3 พฤษภาคม 2554, (หน้าที่ 295-399).
 4. สายัณ ละอองโชค, ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์, พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์, และ สมพัฒน์ รุ่งตะวันเรืองศรี, "การออกแบบวงจรกรองปรับตัวได้แบบ DLMS สำหรับการกำจัดสัญญาณเสียงสะท้อนในเครื่องช่วยฟัง", การประชุมทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 9 (PEC-9), คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2-3 พฤษภาคม 2554, (หน้าที่ 329-333).
 5. กิตติคุณ ทองพูล, ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์, วิกลม ธีรภาพขจรเดช, “ระบบตรวจหาจุดเกิดเหตุการณ์คายประจุไฟฟ้าสถิตโดยอาศัยการวัดความแรงของการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า”, การประชุมทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 32, ปราจีนบุรี, 28-30 ตุลาคม 2552, (หน้าที่ 705-708). (ได้รับรางวัลบทความดีเด่น สาขาสื่อสาร)
 6. เกรียงไกร ทัศนวิภาส, ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์, วรรณรัช สันติอมรทัต, พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์, “การออกแบบดิจิตอลฟิลเตอร์แบงก์โดยใช้ทรัพยากรร่วมแบบพิจารณาภาพรวมบน FPGA”, การประชุมทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 32, ปราจีนบุรี, 28-30 ตุลาคม 2552, (หน้าที่ 1063-1066).
 7. ชลธิศา เวชโอสถ, ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์, นิคม สุวรรณวร, “การออกแบบการประมวลผลภาพวิดีโอด้วยภาษาระดับสูงสำหรับระบบนับปริมาณรถแบบฝังตัว”, การประชุมทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 32, ปราจีนบุรี, 28-30 ตุลาคม 2552, (หน้าที่ 1091-1094).
 8. ไซนัลอาบีดิน เจ๊ะแว, ณัฎฐา  จินดาเพ็ชร์, และ พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์, “การวิเคราะห์สมรรถนะวงจรกรองปรับตัวที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดสัญญาณรบกวน 50 เฮิรตซ์จากสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลาย”, การประชุมทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 (PEC-8), คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 22-23 เมษายน 2553, (หน้าที่ 349-353).
 9. เชาว์วัฒน์  ลู่สวัสดิกุล, และ ณัฎฐา  จินดาเพ็ชร์, “ผลการศึกษาการใช้ทรัพยากรร่วมกันต่อการใช้กำลังไฟฟ้าของ FPGA”, การประชุมทางวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8 (PEC-8), คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 22-23 เมษายน 2553, (หน้าที่ 365-370).
 10. ณัฐวีระ  สงวนวงศ์, ณัฎฐา  จินดาเพ็ชร์, และ กิตติพัฒน์ ตันตระรุ่งโรจน์, “การพัฒนากระบวนการแม็ชชิงเพิชยูทด้วย FPGA สำหรับแยกสัญญาณเสียงหัวใจ”, งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2010, ชลบุรี 10-12 พฤษภาคม 2553.
 11. ณัฎฐา  จินดาเพ็ชร์ และ คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์, “การออกแบบวงจรอะซิงโครนัสสำหรับวงจรกรองสัญญาณดิจิตอล”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3, 8-9 ธันวาคม 2547.
 12. วุฒิ วิริยะสม ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์  และพรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์, "การออกแบบวงจรประมวลผลสัญญาณดิจิตอลโดยหลักการใช้ทรัพยากรร่วมกันของไปป์ไลน์ละเอียด", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าครั้งที่ 29, พัทยา ชลบุรี, 9-10 พฤศจิกายน 2549, หน้า 1037-1040.
 13. ณัฎฐา  จินดาเพ็ชร์ และ  เกริกชัย  ทองหนู, “ระเบียบวิธีการหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดของการแบ่งสเตจสำหรับการออกแบบวงจรไปป์ไลน์ละเอียด”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 6, 8-9 พฤษภาคม 2551.

  Graduated Master Students :  

ลำดับ

ปี

ชื่อ-สกุล

หัวข้อวิทยานิพนธ์

1.      

2550

นายวุฒิ  วิริยะสม

Wut Wiriyasom

การออกแบบหน่วยประมวลผลคณิตศาสตร์ความเร็วสูงสำหรับวงจรกรองปรับตัวบน FPGAs

Design of High-Speed Arithmetic Units for Adaptive Filter on FPGAs

2.      

2551

นายวิวัฒน์ บุญสูง

Wiwat Bunsung

การออกแบบวงจรดิจิตอลฟิลเตอร์แบงค์โดยหลักการใช้ทรัพยากรดาต้าพาทร่วมกันแบบลำดับชั้นบน FPGAs

Design of a Digital Filter Bank Based on Hierarchical Data-path Resource-Sharing on FPGAs

3.      

2552

นายเกรียงไกร ทัศนวิภาส

Kriangkrai Tassanavipas

การออกแบบวงจรดิจิตอลฟิลเตอร์แบงค์โดยใช้ทรัพยากรร่วมแบบพิจารณาภาพรวมบน FPGA

A Digital Filter Bank Design using Global Resource Sharing Techniques on an FPGA

4.      

2552

นางสาวชลธิศา เวทโอสถ

Chonthisa Wateosot

การพัฒนาระบบตรวจนับปริมาณรถด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวิดีโอบน FPGA

Development of a Vehicle Counting System by Image Processing from Video Camera on an FPGA

5.      

2553

Mr. Zhang Xiaoyin

Efficient Architecture for Discrete Wavelet Transform Using Daubechies

6.      

2553

นายไซนัลอาบีดีน เจ๊ะแว

Sainan-Abeedin Chewae

การพัฒนาวงจรลดสัญญาณรบกวนจากการวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อลายบน FPGA

Development of a Noise Cancellation in Surface Electromyography (SEMG) on an FPGA

7.      

2553

นายกิตติคุณ  ทองพูล

Kittikhun Thongpull

การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์การคายประจุไฟฟ้าสถิตแบบไร้สายสำหรับสายงานการผลิตฮาร์ดดิสก์

Development of a Wireless Electrostatic Discharge (ESD) Events Locator System for Hard Disk Assembly Line

8.      

2553

นายธัญญพร ชาญณรงค์

Tanyaporn Channarong

ระเบียบวิธีสำหรับควบคุมระยะหัวอ่าน-เขียนฮาร์ดดิสก์เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการอ่าน-เขียนข้อมูล

An Optimal Fly-Height Control Algorithm for Soft Error Rate Reduction During

Read-Write Process

9.      

2553

นายณัฐวีระ  สงวนวงศ์

Natthaweera Sa-nguanwong

การกำจัดสัญญาณรบกวนในสัญญาณจำลองที่อัตราการชักสัญญาณต่ำด้วยวิธีการแมชชิ่งเพิชยูทบน FPGA

Denoising in Low Sampling Rate Simulated Signals based on the Matching Pursuit Method on an FPGA

10.   

2554

นายสุพิพัฒน์ พานิชธนาคม

Supipat Panichtanakom

การศึกษาการควบคุมแรงกดจากกระบอกสูบลมด้วยวิธีการควบคุมแบบ ฟัซซี่ พี-ไอ โดยการปรับค่าในตัวเอง

Study of Pneumatic Cylinder Pressing Control Using Self-Tuning Fuzzy PI Control

11.   

2555

นายธีรศักดิ์  โชติกวณิชย์

Teerasak Chotikawanid

 

ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับตรวจจับการล้มขณะอาบน้ำด้วยกล้องที่รักษาความเป็นส่วนตัว

An Embedded System for Fall Detection While Showering by a Privacy Camera

12.   

2555

นายสายัณ ละอองโชค

Sayan La-ongchok

การปรับปรุงความเร็วของวงจรการกำจัดสัญญาณเสียงสะท้อนด้วยการออกแบบไปป์ไลน์สำหรับวงจรกรองปรับตัวได้แบบ DLMS

A Speed Improvement of Echo- Noise Cancellation Using pipeline Design for the DLMS Adaptive Filter

13.   

2555

นายสับรี สะนอ

Sabree Sanor

การศึกษาการปรับความดันลมสำหรับการเป่าถุงมือยางออกจากแม่แบบ

A Study of Pneumatic-Pressure Regulation for Latex Gloves Blowing from Formers

14.   

2555

นายพลากร  พรหมเมศร์

Palakorn  Prommet

การพัฒนาเครื่องมือวัดแบบเสมือนสำหรับการวิเคราะห์ค่ากำลังไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEE 1459-2010

A Development of Virtual Instrument for Power Analysis in Compliance with IEEE 1459-2010 Standard

15.   

2556

นายเกียรติศักดิ์ เส้งช่วย

Kiattisak Sengchuai

ระบบควบคุมแบบปรับตัวได้สำหรับการควบคุมตำแหน่งหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ตามแนวข้อมูล

Adaptive Control System for Track-Following HDD Head Positioning

16.   

2556

วรวิทย์  เผือกจีน

Worawit  Phueakjeen

การพัฒนาวิธีการตรวจจับช่องทางเดินรถที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบบน FPGA

A Development of an Optimized Lane Detection for FPGA-Based Design

17.   

2558

Miss Wang Jing Jing

FPGA-Based On-line Dynamic Tracking of Power System Harmonics Using the ADALINE Adaptive Filter

18.   

2558

นายวิฑูรย์ จินดามณีพล

Mr. Witoon Jindamaneepon          

การพัฒนาโหนดไร้สายแบบหลายอินเตอร์เฟส หลายช่องสัญญาณบน  FPGA สำหรับการปรับปรุงปริมาณงานในเครือข่ายเฉพาะกิจไร้สาย

A Development of a Multi-Channel Multi-Interface Wireless Node based on FPGA for Throughput Improvement in Wireless Ad Hoc Networks

19.   

2558

น.ส.ธารทิพย์ สิทธิรักษ์

Miss Thantip Sittiruk

การวิเคราะห์และปรับปรุงค่าความแรงสัญญาณวิทยุที่ได้รับเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุตำแหน่งเหตุการณ์ในระบบเฝ้าระวังของเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย
Analysis and Improvement of RSSI for Increasing the Accuracy of Event Localization in WSN Monitoring Systems

20.   

2559

นายบรรเจิด รัตนเลิศ

Mr. Banjerd Rattanalert

 

การพัฒนาวิธีการ Min-Max สำหรับการระบุตำแหน่งภายในอาคารบนโนด FPGA แบบหลายอินเตอร์เฟส หลายช่องสัญญาณ

A Development of Min-Max Algorithm for Indoor Localization on an FPGA Node with Multi-Interface Multi-Channel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Home