ยินดีต้อนรับสู่ระบบจองห้องภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

 

นโยบายการใช้ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1. เพื่อการประชุมที่เกี่ยวกับงานของภาควิชา ฯ รวมถึงเื่ื่พื่อการต้อนรับแขกที่เป็นทางการของภาควิชาฯ
2. เพื่องานเกี่ยวกับการเรียนการสอนของภาควิชาฯ (ที่สอน นศ. ภาคฯไฟฟ้าโดยอาจารย์ของภาคฯ)
3. เพื่องานอื่น ๆ

แม้ว่าจะมีการจองใช้ห้องประชุมไปก่อนแล้วเพื่อการอื่น แต่หากต่อมามีความจำเป็นต้องใช้ห้องเพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 ในภายหลัง
ภาควิชาฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 ได้มีสิทธิ์ใช้ห้องก่อน โดยภาควิชาฯ จะพยายามแจ้งผู้ที่จองใช้ห้องไว้ก่อน
ล่วงหน้าให้เร็วที่สุด เพื่อว่าผู้ที่จองห้องไว้จะ ได้เตรียมการย้ายไปใช้สถานที่อื่นได้ทันโดยมีปัญหาน้อยที่สุด"

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2012